25 từ vựng tiếng Trung chủ đề đám cưới

1. Lễ cưới 婚礼 hūn lǐ 2. Kết hôn 结婚 jié hūn 3. Cầu hôn 求婚 qiú hūn 4. Đính hôn 订婚 dìng hūn 5. Ăn hỏi 订亲 dìng qīn 6. Quà cưới 彩礼 cǎi lǐ 7. Nhẫn cưới 订婚戒指 dìng hūn jiè zhǐ 8. Tảo hôn 早婚 zǎo hūn 9. Tái hôn 再婚 zài hūn 10. Tuổi kết hôn 婚龄 hūn líng 11. Đăng ký kết hôn 结婚登记 jiéhūn dēngjì 12. Giấy hôn thú 结婚证书 jiéhūn zhèngshū 13. Ly hôn 离婚 lí hūn 14. Cô dâu 新娘 xīn niáng 15. Chú rể 新郎 xīn láng 16. Nhà trai 男方 nán fāng 17. Nhà gái 女方 nǚ fang 18. Tiệc cưới 喜酒 xǐ jiǔ 19. Bánh cưới 喜饼 xǐ bǐng 20. Nhẫn cưới 结婚戒指 jiéhūn jièzhǐ 21. Giày cưới 婚礼鞋 hūn lǐ xié 22. Quà cưới 贺礼 hè lǐ 23. Thiệp cưới 喜帖 xǐ tiě 24. Chủ hôn 主婚人 zhǔ hūn rén 25.Tuần trăng mật 蜜月 mì yuè

Leave a Comment