ĐI CHỢ ĐỒ CŨ CỦA TRUNG QUỐC

 

☘️1 .就是什么牌子?jiù shì shén me pái zǐ ?Đây là thương hiệu gì vậy ?☘️2.松下。sōng xià 。Panasonic.☘️3.这儿有点儿毛病。我不想买了 。zhè ér yǒu diǎn ér máo bìng 。 wǒ bù xiǎng mǎi le 。Ở đây có vài chỗ bị lỗi . tôi không muốn mua nữa .☘️4.马上可以修好 。mǎ shàng kě yǐ xiū hǎo 。Sẽ sửa xong ngay đây .☘️5.你说个价吧。最多100 快。nǐ shuō gè jià bā 。 zuì duō 1 0 0 kuài .Anh cho biết giá tiền đi . nhiều nhất là 100 đồng.☘️6.不行,最少 150 块。还有很多产品,你随便选。bù xíng , zuì shǎo 1 5 0 kuài 。 hái yǒu hěn duō chǎn pǐn , nǐ suí biàn xuǎn 。Không được ít nhất 150 Đồng còn có rất nhiều sản phẩm tùy anh chọn .☘️7. 好,等我看看吧 。hǎo , děng wǒ kàn kàn bā 。Vâng đợi tôi xem qua đã .Bài viết được tham khảo nhiều nguồn

Leave a Comment