LUYỆN DỊCH CÂU TIẾNG TRUNG 2021
☘️1. Cậu học tiếng Trung ở đâu vậy ?
 你在哪儿学习汉语 ?
nǐ zài nǎ ér xué xí hàn yǔ ?
 Chủ ngữ : cậu (你)
 Động từ : học (学习)
 Tân ngữ : tiếng trung (汉语)
☘️2.cậu Mua bộ quần áo này ở đâu thế ?
 你在哪儿买这件衣服 ?
nǐ zài nǎ ér mǎi zhè jiàn yī fú ?
 Chủ ngữ : cậu (你)
 Động từ :mua (买)
 Danh từ : quần áo (衣服)
 Lượng từ của quần áo (件)
☘️3. Những cuốn sách ở trên bàn kia là của cậu phải không ?
 在桌子上的那些书是你的吗?
zài zhuō zǐ shàng de nà xiē shū shì nǐ de ma ?
 Định ngữ : ở trên bàn (在桌子上)
 Danh từ : sách (书)
 Động từ :là (是)
 Tân ngữ : của cậu /sách của cậu (你的)
☘️4. Cậu có quen cô gái xinh đẹp kia không ?
 你认识那个漂亮的姑娘吗 ?
 Chủ ngữ : cậu (你)
 Động từ : quen (认识)
 Đại từ chỉ thị : kia (那)
 Định ngữ : xinh đẹp (漂亮)
 Danh từ : cô gái( 姑娘)
 Lượng từ (个)
☘️5. Bố cậu ấy mua cho cậu ấy một chiếc điện thoại mới
 他爸爸给他买一个新的手机
 Chủ ngữ : bố cậu ấy (他爸爸)
 Động từng : mua (买)
 Tân ngữ : một chiếc điện thoại mới (一个新的手机 )
 Số từ : 1 (一)
 Định ngữ : mới (新)
 Danh từ : điện thoại (手机)
 Lượng từ (个)
Bài viết được tham khảo nhiều nguồn

Leave a Comment