THÀNH NGỮ THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG TRUNG

STT Tiếng Trung Phiên âm Tiếng Việt
1 百闻不如一见 bǎi wén bùrú yī jiàn trăm nghe không bằng một thấy
2 对牛弹琴 duìniútánqín đàn gảy tai trâu
3 食须细嚼、言必三思 shí xū xì jiáo yán bì sānsī ăn có nhai, nói có nghĩ
4 食果不忘种树人 shí guǒ bú wàng zhòng shù rén ăn quả nhớ kẻ trồng cây
5 拆东墙补西墙 chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng lấy của chỗ này đắp vào chỗ kia
6 弄巧成拙 nòngqiǎochéngzhuō lợn lành thành lợn què
7 好逸恶劳 hào yù wù láo hay ăn lười làm
8 吃力扒外 chīlì pá bā wài ăn cây táo rào cây sung
9 过河拆桥 guò hé chāi qiáo ăn cháo đá bát/ qua cầu rút ván
10 以眼还眼 、 以牙还牙 yǐ yǎn huán yǎn yǐ yá huán yá ăn miếng trả miếng
11 无风不起浪 wúfēngbùqǐlàng không có gió sao có sóng/ không có lửa làm sao có khói
12 脚踏两只船 / 双手抓 鱼 jiǎo tàliǎng zhī chuán 、shuāng shǒu zhuā yú bắt cá hai tay
13 海里捞针 hǎilǐ lāo zhēn mò kim đáy biển
14 母子平安 mǔzǐ píng’ān mẹ tròn con vuông
15 入乡随俗 rù xiāng suí sú nhập gia tùy tục

Leave a Comment